[{"href":"/upload/iblock/c04/slayd1.jpg","title":"Продажа лошадей"},{"href":"/upload/iblock/652/vestfalskaya-kobyla-gveni-1999-goda.jpg","title":"Гвени"},{"href":"/upload/iblock/e1f/frizskaya-kobyla-sushka-data-rozhdeniya-2004-god.jpg","title":"Сушка"},{"href":"/upload/iblock/739/frizskaya-kobyla-sangriya-data-rozhdeniya-11_07_2017.jpg","title":"Сангрия"},{"href":"/upload/iblock/940/frizskiy-zherebets-piligrim-data-rozhdeniya-16_03_2015-foto-1.jpg","title":"Пилигрим"},{"href":"/upload/iblock/f49/frizskiy-zherebets-piligrim-data-rozhdeniya-16_03_2015-foto-2.jpg","title":"Пилигрим 2"},{"href":"/upload/iblock/908/frizskiy-zherebets-piligrim-data-rozhdeniya-16_03_2015-foto-3.jpg","title":"Пилигрим 3"},{"href":"/upload/iblock/a0e/frizskiy-zherebets-magistr-data-rozhdeniya-02_06_2017-foto-1.jpg","title":"Магистр"},{"href":"/upload/iblock/39e/frizskiy-zherebets-magistr-data-rozhdeniya-02_06_2017-foto-2.jpg","title":"Магистр 2"},{"href":"/upload/iblock/594/frizskiy-zherebets-magistr-data-rozhdeniya-02_06_2017-foto-3.jpg","title":"Магистр 3"},{"href":"/upload/iblock/604/frizskiy-zherebets-sangrey-data-rozhdeniya-19_07_2018-foto1.jpg","title":"Сангрей 1"},{"href":"/upload/iblock/bbc/frizskiy-zherebets-sangrey-data-rozhdeniya-19_07_2018-foto-2.jpg","title":"Сангрей 2"},{"href":"/upload/iblock/bb0/frizskiy-zherebets-magnus-data-rozhdeniya-24_04_2019-foto-1.jpg","title":"Магнус 1"},{"href":"/upload/iblock/ee8/frizskiy-zherebets-magnus-data-rozhdeniya-24_04_2019-foto-2.jpg","title":"Магнус 2"}]